TOPlist

Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937

Výnos ministerstva pro zásobováni lidu ze dne 13. ledna 1925, č. j. 867/192/4-ail25,

O výrobě a prodeji náhražek ušlechtilých lihovin.

Zemské správě politické v Praze,
Zemské správě politické v Brně,
Zemské správě politické v Opavě,
Hospodářskému úřadu pro Slovensko v Bratislavě,
Zemskému hospodářskému úřadu pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě

Ministerstvo pro zásobováni lidu, vyslechnuvši druhdy návrhy zástupců Csl. svazu výrobců likérů a lihovin a Hospodářského ochranného sdružení výrobců likérů a lihovin, jakožto organisovaných zástupců tuzemské výroby a návrhy „Poradního sboru pro záležitosti potravinových náhražek", vydalo výnos ze dne 23; říjná 1922 č. j. 28388, kterým byly výroba a prodej „Tuzemského rumu" a „Výčepní kořalky" regulovány a normovány. K návrhu zmíněného svazu a četných interesentů byl tento výnos z části změněn á doplněn novým výnosem ze dne 21. řijna 1924 č. j. 31262.

Ministerstvo pro zásobováni lidu se přesvědčilo, že časový odstup vydání obou výnosů jest na újmu přehlednosti předpisů v těchto výnosech a berouc současně zřetel k podáni Zemské jednoty společenstev vyrabítelů likérů a lihovin v Praze, vidí se nuceno novým, jediným výnosem upraviti výrobu lihových přípravků, jež spadají pod ustanovení § 2 č. 20 nař. vl. rep. Čsl. ze dne 7. května 1920 č. 377 Sb. z. a n. Z toho důvodu opírajíc se o § 17 cit. nař., vyhlašuje toto:,

Ve smyslu § 2 č. 20 cit. nař. jest považovati veškeré náhražky t. zv, ušlechtilých lihovin za přípravky, na něž se vztahují ustanovení zmíněného nařízeni. Za ušlechtilé lihoviny jest považovati: rum, žitnou kořalku, cognac (destiláty vinné- s jiným, zákonně schváleným pojmenováním), arak, slivovici, borovičku, pokud jsou to destiláty ve smyslu příslušných předpisů Codexu alimentarius. Každý jiný výrobek, jenž má právě vyjmenované ušlechtilé lihoviny nahraditi v jich účincích á vlástnostečh, tedy výrobek, k jehož úpravě bylo použito byť i sebe menší množství tresti, spadá pod ustanovení cit. nař. a smi býti vyráběn pro prodej pouze,tím výrobcem, který si opatřil svolení ministerstva pro zásobováni lidu.

Přípustné názvy pro náhražky vyjmenovaných ušlechtilých lihovin jsou tyto: „Tuzemský rum", „Výčepní kořalka", u ostatních pak názvy ušlechtilých lihovin s adjektivem „umělý" resp. „umělá".. Ačkoliv cit. nařízení vztahuje se na více náhražek ušlechtilých lihovin, normuje ministerstvo pro zásobování lidu minimální stupňovitost pouze u „tuzemského rumu" a „Výčepní kořalky" v přesvědčení, že obě tyto lihoviny jsou výrobky konsu-menty nejvíc požadovanými a stanoví, že.„tuzemský runi" smí býti vyráběn pro obchod pouze s minimální stupňovitostí 40%: á „Výčepní kořalka" s minimální stupňovitostí 20%.~ Ministerstvo pro zásobování lidu připustí k žádosti jednotlivých výrobců

1 jiné vhodné pojmenování pro „tuzemský rum", když vedle něho ve stejné úpravě bude výrobek deklarován slovy tuzemský rum.

Vzhledem ku zvyklosti V některých částech území našeho státu (Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus), kde prodává se zředěný líh na místo výčepní kořalky, jest považovati i tento líh za výčepní kořalku s tím rozdílem, že jest nutno jej deklatovati správným označením „Zředěný líh"..

Veškeré, nádoby, v nichž se výrobky, pod ustanovení cit. nař» spadající, přímo konsumeňtům prodávají, nebo z nichž še ve výčepech korisUmentům odlévá, musí býti takto označeny: ..

1. Přípustný název pro lihovinu, na př. „Tuzemský rum", „Výčepn kořalka" atd.

2. Stupňovitost u „tuzemského rumu" 40%, u žitné kořalky" 20%, u ostatních v obchodech obvyklá stupňovitost).

3. Výrobce nebo číslo a datum povolovacího výnosu pro příslušnou lihovinu.

4. Cena.

Veškeré faktury, vztahující se na tyto. přípravky, musí býti označeny deklarací ohledně stupňovitosti.

Ministerstvo pro zásobování lidu zdůrazňuje, že úchylky od předepsané stupňovitosti, nebo úchylky od předepsaného označení nebo konečně jakékoliv úchylky od ustanovení nař. vl. rep. čsl. ze dne 7. května 1920 č. 377 Sb. z. a n. budou stíhány ve smyslu §§ 13-—15 tohoto- nařízení, pokud z těchto úchylek nevyplývají přísnější tresty jiných zákonných ustanovení. Za tím účelem, aby kontrola výroby a všech příslušných předpisů, .proděje zmíněných lihovin se dotýkajících, byla racionelně a odborně vykonávána, ustanovilo ministerstvo pro zásobování lidu odborné orgány, jichž úkolem bude bdíti nad tím, aby veškeré předpisy a zákonná ustanovení byly přesně dodržovány.

Současně se připomíná, že vzhledem k ustanovení § 16 cit. nař. jest další povinností výrobců a prodavačů lihovin, aby si opatřili oprávnění potřebná k živnostenskému provozu, pokud je ještě nemají.

Tímto výnosem pozbývají současně platnosti výnosy ze dne 23. října 1922 č. j. 28388 a ze dne 21. října 1924 č. j. 31262.

Ministr: Dr. Franke v.r.Poslední úpravy: 1.10.2019 Vytvořil Petr Hloušek
www.rum.cz