TOPlist

Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937

Likérnická škola a výzkumná stanice likérnická,

Praha-Královské Vinohrady, Bělehradská tř. 78.

Telefon 538-68.

Likérnické organisace, Společnost pro zpeněžení lihu a Lihovarnický spolek v Praze zřídily při Lihovarském ústavu na Král. Vinohradech roku 1936 likérnickou školu a výzkumnou stanici likérnickou, a. to ve snaze po zvýšení technické úrovně ve výrobě československých lihovin.

Likérnická škola jest v prvé řadě určena k odborné výchově likérnického dorostu, a to jak pro jednotlivé výrobny likérů, tak i pro obchod. Likérnická škola musí k tomu cíli poskytnouti posluchačům úplných vědomostí jak v technologii výroby lihovin, tak i pobočných disciplinách, zejména lihovarství, chemii kvasné a všeobecné, ve zbožíznalství a pak v předmětech právních, obchodních a účetních.

Kromě toho konány budou po ukončení likérnické školy krátkodobé kursy likérnické pro výkonné likérníky a majitele likérek.

Vyčování v likérnické škole trvá od 1. září do 30. května,; denně 1, hadi^ j estfl^enováno iv^li^ífpsll^^Isj^^d^^fefenL .praktických likérníků. ái jiných odborníků. 'Poslední.měsíc jest; výhradněurčen pro praktická:cvičení''likérnickáí v pokusné;likérce.^

doplňp\íánQ:6anaiýtičkýnii''..cvičéntoii.^^Víížakoys^ílaboratóři.ia četnými exkursemi.

.:Naúkúi.o: kvasné .chemii, . chemii ;ýšěobecnéK lihoyg/rství zemědělské* průmyslové, ovocné, octařství, dále likérnictví přednáší:; Jng. Ferdinand Ktihn, profesor likérnické školy, který též vede. praktické cvičení v laborá-ťo|| a pokusné likérce (celkem 19 hodin týdně); vinařství a průmyslové zužitkování ovoce přednáší Ing. Dr. Václav Kác, profesor Zemského pomologického :ústayií v. Ruzýn;í> (2 hod .^dně) , zbQZiz-nalstyi qrednaši Ing. ,D r.• Jin-dňctiNebóvidský, rada Ml^ch^vý^^umi^P^^^m^^^meMkýčh v Praže (3- hoď. týdně)"; Ing. Karel Zeman,

nou a speciální mechaniku (2 hod. týdně); zákonodárství:;Jifeo|véfIng.;Jpsef Čepek, vrchní fin. rada Zemského finančního'ředitelství v Praze (2 hod. ' týdně),; j&s. čotřayní,předpisy- Ing. JJrantišák ..Státního

zdravotního ústavu v Praze (?' :hod. týdně,X; náťodní hospodářství - a obchodní nauku JUĎř. Kár.el .MUlač, ,pro.fěs.ór ' 0eskosl<?v€i^íčé^0Í^^paní,' * akademie v Praze (3 hod. týdně) ; účetnictví a korespondenci prof. Jaroslav David, profesor obchodní akadeňiie v Kaiťlině • |tp.f týdně); praktické pokyny (2 .hod:, týdněXPh,=0r, Ladisl&yiSusSiítaje vyrabitelů likérů i a. .lihovin. firmy Štock Brandy Medicinal, Praha.

školn&Za -Školní; rok se všemi ostatními poplatky, 1 za-pyič^ní. jfobósa-torňfcaijiía^j .číní Kč 4.0.0 |Nemajetným a. dobře prospívajíeím poshichačům se částečně nebo úplně školníplat;sl&yyje.a poskytují .se: stipendia,=Školné zaprávuje se při zápisý

^ŽA^éíí ^l^ýjTíí^toífc^inírnMní .gtáří 16 roků a jako

předběžné vzdělání; musí, vykázati- nižší střední školu anebo úplnou Školu měšťanskou. %ňoyé majitelů likérek*. žadatelé s praksí, jakož i absolventi lihovarské školy mají při. přijímání přednost. ..

Nekolkované žádosti, doložené křestním neb rodným listem, vysvědčením lékařským, propouštěcím vysvědčením ze školy měšťanské (nebo nižší střední školy)/ tevent. vysvědčením, z prakse,. podávají se na Kuratorium likérnické školyi Praha-Král, Vinohrady, Bělehradská tř. č. nejpozději do 15. srpna. . •• >

Přijímání posluchačů provádí Kuratorium likérnické školy ye své §phůz kolem 1, .září konané.

Zápis a zahájení vyučování koná se 1. září v dřívějších místnostech Lihovarské; školy. Nydrlóvy'.

Likérnická škola, a výzkumná stanice likérnická je spravována a řízena zvláštním Kuratoriem likérnické školy a výzkumné rtaniee likérnické, v němž Lihovarnický spolek jest zastoupen 2 členy, Společnost pro zpeněžení lihu 5 clený á^UstřědnřsVaz Čs. výirobtóů likérů a lihovin ? členyii Nyňější• složení kuratoria jest následující:

PředsedárMyn. radaOindřichjBiěgZer, starosta Společenstva vyrabitelů. likérů a,lihovin, výrobce likérů,: Geské,Budějovice; ■/p>

: ;Místopředseda Hugo;. ^eriheintór. generál. , ředitel;, a vedoucí člen správní , rady, J. Wer&eimer, akc; sppl. Praha.: .

;^ftsědÍGÍ;7-pbch. rada František.-Kafka, .průmyslník, Příbram; GÍttó Lustig, prčsidiálrtí ředitel §polečnpstí prp zpeněžení; l^u, Praha. 7: Jednatel: Ing; Josěf ^řasůný,: ředitel lihovarských ústayů, Praha. V hni Členové kuratoria:: František /Benda, předseda, družstevního lihovaru . a statkář, v^Sečkoyir .p..; Sudoměřice ujtchyně;,J^/ei^, předsedá Ostředního Jkuratoria iihpy^^kých ústavů, em. velkostatkář, Ťeře-šov; Ing, Rudolf:Kar eis ,. výrobce lihovin, Jičín; Ing. Arnošt Koenigstein, generál. ředitel Slovenského liehového priemyslu. úč. spol,, Malacky; obcíi. rada J. ¥. Nezval,-výrobce lihovin a předseďatJstředníhp. syazu čš. výrobců likérů a lihovin, Jědovnice; > Antonín Novák, výrobce likérů? Praha; Jaroslav Polívka, ředitel Společnosti pro zpeněžení lihu, Praha; obch. rada Bedřich Pučelífeí továrníky Jiirny uPráhy ; Ferdinand Štaffl, výrobce. lihovin a starosta Zemské jednoty společenstev vyrabitelů likérů a lihovin, Praha.

Revisoři: S. Freund, starosta. Zemské jednoty vyrabitelů likérů (Landesv verbandu), Ústí nad Labem; Alfred Pachner, ředitel Společnosti pro zpeněžení lihli", Praha; Čestmír Pánek, vrchní odborový rada ministerstva zemědělství, Praha.Last modified: October 1, 2019 Created by Petr Hloušek
www.rum.cz