TOPlist

Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937

SEZNAM ZEMĚDĚLSKÝCH LIHOVARŮ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Vysvětlivky zkratek:

adr. tg. adresa telegramů — adresa telegramov

a.s.(akc.spol.)- ú.s.(úč.spol.) akciová společnost — účastinná spoločnosť č. číslo

čp. číslo popisné

dkú. důchodkový kontrolní úřad — dóchodkový

kontrolný úrad dv. dílovedoucí — dielovedúci

fa firma

fy firmy

fi. finanční inspektorát — finančný inspektorát

ks. krajský soud — krajský súd

m. majitel — majitel'.

mpředs.-mpreds. místopředseda — miestopredseda

n. nájemce — nájomca

o. obec

ofř. - ofr. okresní finanční ředitelství — okresné finančně

riaditelstvo

os. okresní soud — okresný súd

oú. okresní úřad — okresný úrad

p. pošta

pošt. přihr. - pošt. priehr. poštovní přihrádka - poštová priehradka

prot. fa protokolovaná firma

předs. - preds. předseda — předseda

psp. poštovní spořitelna — poštová sporitel'ňa

roz. - rod. rozená — rodená

řed. - riad. ředitel — riaditel'

spr. správce -—- správca

st. stanice pro kusové a vagonové zásilky —•

stanica pre kusové a vagonové zásielky st. k. stanice pro kusové zásilky -— stanica pre kusové

zásielky

st. v. stanice pro vagonové zásilky — stanica pre

vagonové zásielky tf. telefon

tf. (č____) telefon (číslo . . .)

tg. telegraf

úř. - úr. úřadující — úradujúci

vo. výrobní oprávnění poměřené lihovaru na vý

robní období 1936/37 při celkovém výr. opr. 970.000 hl — výrobně oprávnenie pomerané liehovaru na výrobně obdobie 1936/37 pri cel'kovom výr. opr. 970.000 hl vl. vlečka

vrch. vrchní — vrchný

z. založeno

zp. započitatelná plocha lihovaru, úředně uznaná

na výrobní období 1936/37 — započitatelná plocha liehovaru, úradne uznaná na výrobně obdobie 1936/37

z. s. s r. o. zapsané společenstvo s ručením obmezeným —•

zapísané spoločenstvo s ručením obmedzeným

Lihovary spojené se zemědělskou rafinerií označeny *.

133Poslední úpravy: 1.10.2019 Vytvořil Petr Hloušek
www.rum.cz